คณะรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี

    512 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

    โทรศัพท์ 0-4524-5057

    โทรสาร 0-45245-4877

    e-mail : lcu.ubon@gmail.com

    website : www.lcubon.or.th