มกราคม
  ภคินี ภคินีบาซิลลา ถิน คำชาลี
  วันเกิด : 5 พ.ค. 1926
  วันฉลองศาสนนาม : 2 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "รับใช้พระ"

   

   
  ภคินี ภคินีฮีลารีอา บรรจง จันทรผา
  วันเกิด : 18 ก.ย. 1945
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : “ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์”

   

   
  ภคินี ภคินีเซกุนดา สอ ช่างธรรม
  วันเกิด : 11 พ.ค. 1924
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
  คติพจน์ : "รักพระ รักมนุษย์ เหมือนรักตนเอง"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีย์อักแนส บุษดี บัวจูม
  วันเกิด : 7 ก.ค. 1936
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วััดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "งานทุกอย่างทำเพื่อพระองค์"

   

   
  ภคินี ภคินีชารีเต วิไลลักษณ์ ป้องศรี
  วันเกิด : 23 ก.ค. 1945
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : เชื่อและไว้ใจในพระองค์ นำชัยชนะมาได้ทุกกรณี

   

   
  ภคินี ภคินีอักเนส จันทร์จิรา หงษ์ลอยวงศ์
  วันเกิด : 27 พ.ค. 1961
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วััดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "อย่าแบกกางเขนที่ไม่มีพระเยซูเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีอักแนส ยุพิน ศิลาโคตร
  วันเกิด : 13 ก.ย. 1974
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "จงรับใช้พระเป็นเจ้าด้วยความยินดี ในความยินดี"

   

   
  ภคินี ภคินีอักแนส วิไลลักษณ์ คำชาลี
  วันเกิด : 7 ส.ค. 1991
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : “เพียงพระเจ้าเพียงพอ”

   

   
  ภคินี ภคินีปริสซิลลา อ่อน กัญญาพงศ์
  วันเกิด : 30 ธ.ค. 1930
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "จงวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีเรียมฟรังซิส อัจฉราวดี ใสสว่าง
  วันเกิด : 10 เม.ย. 1949
  วันฉลองศาสนนาม : 21 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : "พระเจ้าคือองค์ความรัก"

   

   
  ภคินี ภคินีเอเมลดา วรรณี ป้องศรี
  วันเกิด : 4 พ.ค. 1927
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "ทำอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีมาร์ตีนา วัชรินทร์ ด้วงทอง
  วันเกิด : 2 ส.ค. 1968
  วันฉลองศาสนนาม : 30 ม.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  กุมภาพันธ์
  ภคินี ภคินีอากาทา บุปผา ศรีสุระ
  วันเกิด : 30 มิ.ย. 1955
  วันฉลองศาสนนาม : 5 ก.พ.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "กางเขนชัย นำความรอด"

   

   
  ภคินี ภคินีอากาทา สุจิตรา คงอยู่
  วันเกิด : 16 มี.ค. 1961
  วันฉลองศาสนนาม : 5 ก.พ.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีอากาทา นวลจันทร์ วงอาษา
  วันเกิด : 18 ม.ค. 1980
  วันฉลองศาสนนาม : 5 ก.พ.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "ผู้ที่สู้และเพียรอดทนเพราะเห็นแก่ความรักของพระเจ้าก็เป็นสุข"

   

   
  ภคินี ภคินีแบร์นาแด็ต วัชราภรณ์ นักพรรษา
  วันเกิด : 5 ธ.ค. 1981
  วันฉลองศาสนนาม : 18 ก.พ.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
  คติพจน์ : "ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลัง" (ฟป. 4:13)

   

   
  มีนาคม
  ภคินี ภคินีเดวิดมารีย์ ศศิธร ชัยชนะ
  วันเกิด : 15 มี.ค. 1950
  วันฉลองศาสนนาม : 1 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "เมตตา รัก และรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีเฟลีเซีย บุญล้อม ปั้นทอง
  วันเกิด : 10 ก.ย. 1940
  วันฉลองศาสนนาม : 7 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : เชื่อและวางใจในพระเจ้า

   

   
  ภคินี ภคินีมาธิลดา อารีย์ กิจบำรุง
  วันเกิด : 30 มี.ค. 1944
  วันฉลองศาสนนาม : 14 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม
  คติพจน์ : "ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกเชื่อพระองค์และไว้วางใจในพระองค์"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีย์ยอแซฟ ทุมมา พันธ์วิไล
  วันเกิด : 6 มิ.ย. 1935
  วันฉลองศาสนนาม : 19 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "พระเจ้าคือองค์ความรัก"

   

   
  ภคินี ภคินีโยเซฟฟา นิตยา ใจสุข
  วันเกิด : 21 พ.ย. 1939
  วันฉลองศาสนนาม : 19 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดบ้านคูสว่าง
  คติพจน์ : "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

   

   
  ภคินี ภคินีเมรี่โยแชตตา จำปา กัญญพงษ์
  วันเกิด : 13 ก.พ. 1955
  วันฉลองศาสนนาม : 19 มี.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "อภิบาล รับใช้ ให้อภัยเสมอ"

   

   
  เมษายน
  ภคินี ภคินีวารีนา บุญหลาย สุพล
  วันเกิด : 8 เม.ย. 1945
  วันฉลองศาสนนาม : 29 เม.ย.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
  คติพจน์ : "จงให้เถิดแล้วท่านจะได้รับ"

   

   
  ภคินี ภคินีกาทารีนา วิภาภรณ์ คำผา
  วันเกิด : 4 ก.พ. 1965
  วันฉลองศาสนนาม : 29 เม.ย.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รัก รับใช้ ให้อภัย"

   

   
  พฤษภาคม
  ภคินี ภคินีโจนอ๊อฟอาร์ค สุพัตรา ทองขาว
  วันเกิด : 2 เม.ย. 1986
  วันฉลองศาสนนาม : 30 พ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
  คติพจน์ : "พระเจ้าคือองค์ความรัก"

   

   
  มิถุนายน
  ภคินี ภคินีแอนโทนี กรรณิกา เนรวรรณ
  วันเกิด : 5 ต.ค. 1946
  วันฉลองศาสนนาม : 13 มิ.ย.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

   

   
  ภคินี ภคินีอาลีนา อุดร อาษาสุข
  วันเกิด : 1 พ.ย. 1948
  วันฉลองศาสนนาม : 29 มิ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีปีเตอร์เมรี่ ลัดดา วงศ์ศรีแก้ว
  วันเกิด : 12 มี.ค. 1951
  วันฉลองศาสนนาม : 29 มิ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "สงบ สันติ เรียบง่าย"

   

   
  กรกฎาคม
  ภคินี ภคินีเอลิซาเบท ละออ ปั้นทอง
  วันเกิด : 6 พ.ค. 1964
  วันฉลองศาสนนาม : 4 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : พระเจ้าคือองค์ความรัก

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอากอแร็ตตี พิมลพร สว่างวงค์
  วันเกิด : 18 ก.ย. 1979
  วันฉลองศาสนนาม : 6 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รักทำได้ทุกสิ่ง"

   

   
  ภคินี ภคินีคามิลลา บำเหน็จ หมายมี
  วันเกิด : 9 พ.ค. 1957
  วันฉลองศาสนนาม : 14 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "ความยากลำบาก คือการท้าทายความสามารถ"

   

   
  ภคินี ภคินียุสตา วัชรา วรรณทวี
  วันเกิด : 12 มิ.ย. 1945
  วันฉลองศาสนนาม : 19 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
  คติพจน์ : "รักและรับใช้ตลอดไป"

   

   
  ภคินี คุณแม่แอสแตลลา ศิริพร จิตต์เสนาะ
  วันเกิด : 19 พ.ค. 1954
  วันฉลองศาสนนาม : 19 ก.ค.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : "มีผลของทุกการกระทำ"

   

   
  ภคินี ภคินียูลิสตา จอมศรี คำชาลี
  วันเกิด : 11 ต.ค. 1937
  วันฉลองศาสนนาม : 22 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "รัก และรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีซิมโฟโรส สุรณี กงแก้ว
  วันเกิด : 15 ม.ค. 1944
  วันฉลองศาสนนาม : 22 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
  คติพจน์ : "อยู่เพื่อพระคริสต์"

   

   
  ภคินี ภคินีมาเดอลินมารีย์ มะลิ บุญจรัส
  วันเกิด : 1 เม.ย. 1952
  วันฉลองศาสนนาม : 22 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
  คติพจน์ : "จงอดทนและให้อภัย"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอามักดาเลนา พรทิพย์ บุญไสย์
  วันเกิด : 1 ม.ค. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 22 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
  คติพจน์ : "พระเจ้าคือองค์ความรัก"

   

   
  ภคินี ภคินีคริสตินา เกศินี สีวงศักดิ์
  วันเกิด : 29 พ.ค. 1989
  วันฉลองศาสนนาม : 24 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : “พระเยซูคริสตเจ้าคือผู้ที่จริงใจที่สุด พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและยอมรับเราอย่างที่เป็นจริงๆ”

   

   
  ภคินี ภคินีเจมส์เมรี่ รจนา ปทุมปี
  วันเกิด : 30 มิ.ย. 1951
  วันฉลองศาสนนาม : 25 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "เมตตาธรรมและความรักอยู่ที่ไหน พระเจ้าสถิต ณ ที่นั้น"

   

   
  ภคินี ภ.เซราปีอา เกศินี หยาดทองคำ
  วันเกิด : 11 มี.ค. 1924
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า
  คติพจน์ : ไว้วางใจในพระเจ้าทุกเวลา

   

   
  ภคินี ภคินีวิเวียนนา สุพรรณี อุตสาหกิจ
  วันเกิด : 1 มิ.ย. 1948
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
  คติพจน์ : "ข้าพเจ้ามีความสุขใจเมื่อได้ทำความดีให้ผู้อื่น"

   

   
  ภคินี ภคินีเมรี่แอนน์ อรนุช หอมจันทร์
  วันเกิด : 16 พ.ค. 1951
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : "ทำเสียเดี่ยวนี้ วินาทีข้างหน้าอาจไม่ได้ทำ"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีย์ดาเนียล จันทร์ ลาดจันทึก
  วันเกิด : 18 ก.ค. 1949
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
  คติพจน์ : "ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นนำ้พระทัยของพระ"

   

   
  ภคินี ภคินีเซเรกรีนา สุดาพร บัวจูม
  วันเกิด : 22 ก.พ. 1954
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วััดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : พระเจ้าคือองค์ความรัก

   

   
  ภคินี ภคินีอันนา บังอร ประทุมเทา
  วันเกิด : 11 พ.ย. 1960
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "ให้อภัย ใจสงบ"

   

   
  ภคินี ภคินีอันนา ภัชริการ์ ศรีโส
  วันเกิด : 5 ก.ค. 1977
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีอันนา สมใจ ศรีมณี
  วันเกิด : 3 มี.ค. 1983
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
  คติพจน์ : "เอาใจเขามาใส่ใจเรา"

   

   
  ภคินี ภคินีเปลาจี สมปอง สายสอน
  วันเกิด : 16 ก.ย. 1948
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : พระเจ้าคือองค์ความรัก

   

   
  ภคินี ภคินีอันนา ปิยรัตน์ ศรีหาพล
  วันเกิด : 12 ก.ย. 1960
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
  คติพจน์ : "พระไม่ทิ้งคนที่ไม่ทิ้งพระองค์"

   

   
  ภคินี ภคินีอัลบีนา ทุมมา จันทัย
  วันเกิด : 22 มี.ค. 1926
  วันฉลองศาสนนาม : 26 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "พระเจ้าคือองค์ความรัก"

   

   
  ภคินี ภคินีมารทา อรัญญา เหล็กเพชร
  วันเกิด : 15 พ.ค. 1978
  วันฉลองศาสนนาม : 29 ก.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ก้าวไปด้วยใจที่มั่นคง เพราะโลหิตพระองค์หล่อเลี้ยงฤทัย"

   

   
  สิงหาคม
  ภคินี ภคินีอัลฟองซีนา สุปรียากร พันธ์วิไล
  วันเกิด : 10 ต.ค. 1947
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : พระเจ้าคือองค์ความรัก

   

   
  ภคินี ภคินีคลารา พิทักษ์ไพร ด้วงทอง
  วันเกิด : 27 พ.ย. 1976
  วันฉลองศาสนนาม : 11 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : "เพลงสดุดีที่ 23"

   

   
  ภคินี ภคินีอาลิส นารี พรหมฤทธิ์
  วันเกิด : 18 พ.ค. 1938
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ในพระคริสต์ ทุกคนเป็นพี่น้องของฉัน"

   

   
  ภคินี ภคินีแอนมานีต้า วันทา วงศ์ศรีแก้ว
  วันเกิด : 29 มิ.ย. 1949
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รัก อดทน เสียสละ"

   

   
  ภคินี ภคินีเมรี่ดายแอนน์ สุวรรณ คำชาลี
  วันเกิด : 21 เม.ย. 1952
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "พระเป็นเจ้าคือเจ้าของ ของชีวิต"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา วารีดา มีปัญญา
  วันเกิด : 3 เม.ย. 1964
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รัก รับใช้ ยินยอมให้ เปิดใจฟัง"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา ศรีสมพร งามวงศ์
  วันเกิด : 29 มิ.ย. 1965
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "ทุกงานทุกอย่างเพื่อสรรเสริญพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา อุรัยวัน มีศรี
  วันเกิด : 2 ม.ค. 1976
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "ก้าวแรกที่พลาดไป คือ ก้าวใหม่ที่มั่นคง"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา วิมลรัตน์ น้อยนาม
  วันเกิด : 21 ส.ค. 1976
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท
  คติพจน์ : "พระเจ้าข้า อาแมน"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา ศรีสุดา ประผะลา
  วันเกิด : 28 ส.ค. 1977
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "ทุกย่างก้าว คือ พระเจ้าประทานให้"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา รัญดา งามวงศ์
  วันเกิด : 15 ส.ค. 1981
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : "ข้าพเจ้าเป็นผู็รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด" (ลก.1:38)

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา สกาวเดือน บุระพันธ์
  วันเกิด : 11 ธ.ค. 1981
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "พระเจ้าทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า" (สดด. 3:8)

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา สุภาภรณ์ ชินวงศ์
  วันเกิด : 25 ก.ย. 1982
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : "หากขาดพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้เลย"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา ภาพิมล โยไล
  วันเกิด : 1 ส.ค. 1979
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : "ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อไร ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งเมื่อนั้น"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา ขวัญใจ งามวงศ์
  วันเกิด : 18 ก.ค. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 15 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีเฮเลนา บุญทัน อินทนงค์
  วันเกิด : 15 มี.ค. 1935
  วันฉลองศาสนนาม : 18 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญอันนา จ.นครพนม
  คติพจน์ : "รับผิดชอบในหน้าที่"

   

   
  ภคินี ภคินีโรซาแห่งลีมา สุรารักษ์ พวกแสน
  วันเกิด : 24 เม.ย. 1962
  วันฉลองศาสนนาม : 23 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
  คติพจน์ : "รักและรับใช้ น้ำพระทัยของพระ"

   

   
  ภคินี คุณแม่โฮโนริน บวร จำปารัตน์
  วันเกิด : 27 ต.ค. 1948
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
  คติพจน์ : "ให้อภัย เปิดใจ รับใช้ทุกคน"

   

   
  ภคินี ภคินีมาร์ตีนา ละไม ประพาลา
  วันเกิด : 2 เม.ย. 1952
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ส.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "รักและให้อภัย"

   

   
  ภคินี ภคินีเอวฟราซีอา สมใจ นามบุญ
  วันเกิด : 4 ส.ค. 1939
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ส.ค.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : "พระจิตอยู่กับฉัน และจะนำฉันตลอดเวลา"

   

   
  กันยายน
  ภคินี ภคินีเซราฟิม เจียม ศรีโส
  วันเกิด : 5 เม.ย. 1937
  วันฉลองศาสนนาม : 7 ก.ย.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "ความศรัทธา รักพระและมนุษย์"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีอา ชุติมา วาปีทะ
  วันเกิด : 2 พ.ย. 1976
  วันฉลองศาสนนาม : 8 ก.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : "ความเพียรพยายามเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ"

   

   
  ภคินี ภคินีเดลฟีนา นันทพันธ์ งามวงศ์
  วันเกิด : 9 เม.ย. 1947
  วันฉลองศาสนนาม : 23 ก.ย.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ต่อไป

   

   
  ภคินี ภคินีเคาเบรียล บวร เงาสวรรค์
  วันเกิด : 25 ต.ค. 1958
  วันฉลองศาสนนาม : 29 ก.ย.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีเมรี่เจโรม สงัด ชินวงศ์
  วันเกิด : 20 ก.ค. 1948
  วันฉลองศาสนนาม : 30 ก.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ขยัน สะอาด มีระเบียบ รับผิดชอบ งานจะสำเร็จ มีประสิทธิภาพ"

   

   
  ตุลาคม
  ภคินี ภคินีเลโอนิลลา สมคิด ศิลาโคตร
  วันเกิด : 30 ธ.ค. 1933
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : “จงบำเพ็ญฤทธิ์กุศลทุกอย่าง จงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน ในขณะที่ท่านยังมีโอกาส”

   

   
  ภคินี ภคินีโอเรลีอา สงบ นามบุญ
  วันเกิด : 15 มี.ค. 1941
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ
  คติพจน์ : "ทำมากกว่าพูด"

   

   
  ภคินี ภคินีฟีเดลิสมารีย์ สมจิต ป้องศรี
  วันเกิด : 20 ก.พ. 1956
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รักและรับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา สังเวียน แสนสวัสดิ์
  วันเกิด : 10 ก.พ. 1959
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
  คติพจน์ : "ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา ขันทอง จันทร์แสง
  วันเกิด : 11 มี.ค. 1968
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
  คติพจน์ : "จงทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา รัตนา พันธ์วิไล
  วันเกิด : 26 ธ.ค. 1968
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ความอดทนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารักพระองค์จริง"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา มุกดา ถาวร
  วันเกิด : 1 ม.ค. 1969
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาต"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา ทิพวรรณ พรมกอง
  วันเกิด : 16 มิ.ย. 1977
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "เหนือสิ่งอื่นใด จงให้ความรักนำทางชีวิตของท่าน"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา รัตนพร ศิลาโคตร
  วันเกิด : 12 เม.ย. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า”(ฟป.4:13)

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา ลักษณา มะลิงาม
  วันเกิด : 6 มิ.ย. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : “อยู่ในความรักของพระเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด”

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา วราภรณ์ พันวิลัย
  วันเกิด : 2 ก.ย. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง
  คติพจน์ : “ไม่มีความกลัวในความรัก” (1ยน.4:18)

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา เกษร จักรคำ
  วันเกิด : 15 ก.ย. 1984
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า”(ฟป.4:13)

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา วิชชุดา ปุญญวัศพล
  วันเกิด : 28 ต.ค. 1990
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา” (2คร.5:14)

   

   
  ภคินี ภคินีอเล็กซานดรา พิมพา สร้อยสูงเนิน
  วันเกิด : 8 ก.ค. 1955
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
  คติพจน์ : "อยู่เพื่อพระคริสต์"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา สุมิตรา ฝองสูงเนิน
  วันเกิด : 1 ส.ค. 1973
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
  คติพจน์ : "ความรักนั้นย่อมอดทนนานและกระทำคุณให้"

   

   
  ภคินี ภคินีเทเรซา สมัยพร สุระเสน
  วันเกิด : 25 ต.ค. 1974
  วันฉลองศาสนนาม : 1 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี
  คติพจน์ : "อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้ว"

   

   
  ภคินี ภคินีซาโลเม วิไล ประสมบูรณ์
  วันเกิด : 14 มิ.ย. 1939
  วันฉลองศาสนนาม : 22 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
  คติพจน์ : "ชีวิตของเราเป็นของประทานมาจากพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีดอรอธี เจริญบุญ
  วันเกิด : 22 ส.ค. 1931
  วันฉลองศาสนนาม : 30 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "รัก รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์"

   

   
  ภคินี ภคินีดอรอธี สุวรรณี พันธ์วิไล
  วันเกิด : 19 มี.ค. 1961
  วันฉลองศาสนนาม : 30 ต.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด"

   

   
  พฤศจิกายน
  ภคินี ภคินีเวเนรันดา จิราพร บุญทศ
  วันเกิด : 15 มิ.ย. 1929
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้
  คติพจน์ : "จงรักและให้อภัยเสมอ"

   

   
  ภคินี ภคินีอูร์ซูลา จำปา บัวจูม
  วันเกิด : 11 เม.ย. 1937
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วััดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ขอทำทุกอย่างเพื่อพระองค์"

   

   
  ภคินี ภคินีมารีย์หลุยส์ คำศรี บัวจูม
  วันเกิด : 5 ก.ค. 1947
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : พระเจ้าคือองค์ความรัก

   

   
  ภคินี ภคินีเอลิซาเบธ ขวัญใจ พันธุมจินดา
  วันเกิด : 16 ก.พ. 1958
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์
  คติพจน์ : "ความมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกสิ่งให้มั่นคงอยู่บนพื้นฐานของความรัก จะช่วยให้การดำเนินชีวิตมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้"

   

   
  ภคินี ภคินีเอลิซาเบท บุญมี คำชาลี
  วันเกิด : 5 ม.ค. 1963
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ความอดทนนั้นขมขื่น แต่ผลของมันหวานชื่น"

   

   
  ภคินี ภคินีเอลีซาเบท นันทิดา ศรีหาบุญยัง
  วันเกิด : 14 มิ.ย. 1983
  วันฉลองศาสนนาม : 17 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแก้ว
  คติพจน์ : “ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลัง” (ฟป.4:13)

   

   
  ภคินี ภคินีเซซิลมารีย์ สวาท วาปีสังข์
  วันเกิด : 10 มี.ค. 1956
  วันฉลองศาสนนาม : 22 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านโคกปราสาท
  คติพจน์ : "อ่อนน้อม มิใช่อ่อนแอ"

   

   
  ภคินี ภคินีเซซีลีอา จันทร์จิลา ตาสว่าง
  วันเกิด : 10 มิ.ย. 1982
  วันฉลองศาสนนาม : 22 พ.ย.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "ชีวิตใหม่ที่พระคริสตเจ้าประทานให้ เป็นเหมือนขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา"

   

   
  ธันวาคม
  ภคินี ภคินีมารีย์ซาเวียร์ ทิพากร บุญประสม
  วันเกิด : 15 ก.ค. 1946
  วันฉลองศาสนนาม : 3 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญเปาโล บ้านนาดูน
  คติพจน์ : “จงรักและให้อภัยเสมอ”

   

   
  ภคินี ภคินีแอนเจลิส กัลยา หยาดทองคำ
  วันเกิด : 28 พ.ค. 1956
  วันฉลองศาสนนาม : 8 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า
  คติพจน์ : "ภาวนา ร่าเริง รับใช้"

   

   
  ภคินี ภคินีเจนฟรังซิส สมปอง มีปัญญา
  วันเกิด : 14 เม.ย. 1951
  วันฉลองศาสนนาม : 12 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "พระเจ้ายืนเฝ้ามองอยู่"

   

   
  ภคินี ภคินีโยวันนา มุกราตรี คำชาลี
  วันเกิด : 13 ม.ค. 1969
  วันฉลองศาสนนาม : 12 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
  คติพจน์ : "ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีโยอันนา สุนทรี สว่างวงค์
  วันเกิด : 18 ต.ค. 1990
  วันฉลองศาสนนาม : 12 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : “ความตายของพระคริสต์ คือชีวิตของข้าพเจ้า ตัวฉันเป็นเพียงเงา แต่พระเจ้าคือความจริง”

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอาเ เหมือน ภาพันธ์
  วันเกิด : 23 มี.ค. 1924
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
  คติพจน์ : "รับใช้พระและเพื่อนมนุษย์"

   

   
  ภคินี ภคินีเซรานีอา ทองมี แพงอ่อน
  วันเกิด : 2 ส.ค. 1934
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "ความรักของพระเจ้ามั่นคงนิรันดร"

   

   
  ภคินี ภคินีโนเอมี สมหมาย ปั้นทอง
  วันเกิด : 19 ต.ค. 1937
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
  คติพจน์ : ความสุข ความทุกข์ของแต่ละวัน นั่นคือ "กางเขน" ที่ลูกได้ร่วมแบกไปพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้า

   

   
  ภคินี ภคินีลูเซีย สมาพร พันธ์วิไล
  วันเกิด : 5 เม.ย. 1962
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย
  คติพจน์ : "พระเป็นเจ้าคือความรัก"

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอา วริญญา ศิลาโคตร
  วันเกิด : 1 ม.ค. 1979
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "รัก รับใช้ ก้าวไปอย่างมีชีวิตชีวา บนหนทางแห่งกางเขน"

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอา ก้านก่อง เกื้อกูล
  วันเกิด : 15 ต.ค. 1982
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าเสมอ"

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอา วราภรณ์ อาษาสุข
  วันเกิด : 23 ม.ค. 1982
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
  คติพจน์ : "จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก"

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอา ศิริพร จันทร์แก่น
  วันเกิด : 28 ก.ค. 1985
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
  คติพจน์ : รักและรับใช้

   

   
  ภคินี ภคินีลูซีอา สมจิต ช่างทำ
  วันเกิด : 2 ม.ค. 1971
  วันฉลองศาสนนาม : 13 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : "อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์"

   

   
  ภคินี ภคินีเมรี่โนแอล นงลักษณ์ สิทธิโชค
  วันเกิด : 1 ม.ค. 1955
  วันฉลองศาสนนาม : 25 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
  คติพจน์ : "จงรักด้วยใจจริง"

   

   
  ภคินี คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร
  วันเกิด : 25 ก.ค. 1955
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
  คติพจน์ : "ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า"

   

   
  ภคินี ภคินีจอห์นเมรี่ รัตนารี สัญญลักษณ์
  วันเกิด : 18 ก.ย. 1957
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "อยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่กลัวสิ่งใด"

   

   
  ภคินี ภคินียออันนา บุหลัน ปุยวงศ์
  วันเกิด : 11 มี.ค. 1979
  วันฉลองศาสนนาม : 27 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
  คติพจน์ : "เพียงพระเจ้าก็เพียงพอ"

   

   
  ภคินี ภคินีโกลุมบา อุดม สว่างวงศ์
  วันเกิด : 21 ธ.ค. 1967
  วันฉลองศาสนนาม : 31 ธ.ค.
  สัตบุรุษ : วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
  คติพจน์ : สุดลึกของใจ คือ พระเยซูคริสตเจ้า"