คุณแม่โยวานนา วนิดา ถาวร

  มหาธิการิณี

       

  ซิสเตอร์แอนเจลิส กัลยา หยาดทองคำ

  รองมหาธิการิณี / ที่ปรึกษาที่ 1 / หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

   

  ซิสเตอร์เอลิซาเบท บุญมี คำชาลี

  ที่ปรึกษาที่ 2 / หัวหน้าฝ่ายอบรม

       

  ซิสเตอร์เอลิซาเบธ ขวัญใจ พันธุมจินดา

  ที่ปรึกษาที่ 3 / เลขาธิการิณีคณะ

   

  ซิสเตอร์เทเรซา สังเวียน แสนสวัสดิ์

  ที่ปรึกษาที่ 4 / หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ – พัฒนา

       

  ภ.ดอรอธี สุวรรณี พันธ์วิไล

  ที่ปรึกษาที่5/
  หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี

   

  ซิสเตอร์เซซิลมารีย์ สวาท วาปีสังข์

  ที่ปรึกษาที่ 6 / เหรัญญิกคณะ / ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินคณะ