16 กันยายน 2017 ทางคณะได้จัดฉลองเทิดทูนกางเขน และในโอกาสนี้มีพิธีเปิดและเสกบ้านเบธานี โดยพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขของสังฆมณฑลอุบลราชธานี