มกราคม

  ไม่มีข้อมูล

  กุมภาพันธ์
  ภคินี ภคินีบาซิลลา ถิน คำชาลี
  คติพจน์ : รับใช้พระ
  วันเกิดใหม่ในพระเจ้า : 22 ก.พ. 2016

   

   
  มีนาคม

  ไม่มีข้อมูล

  เมษายน

  ไม่มีข้อมูล

  พฤษภาคม

  ไม่มีข้อมูล

  มิถุนายน
  ภคินี ภคินีลูซีอา เหมือน ภาพันธ์
  คติพจน์ :
  วันเกิดใหม่ในพระเจ้า : 13 มิ.ย. 2017

   

   
  ภคินี ภคินีเอวฟราซีอา สมใจ นามบุญ
  คติพจน์ :
  วันเกิดใหม่ในพระเจ้า : 17 มิ.ย. 2017

   

   
  กรกฎาคม

  ไม่มีข้อมูล

  สิงหาคม

  ไม่มีข้อมูล

  กันยายน

  ไม่มีข้อมูล

  ตุลาคม
  ภคินี ภคินีโนเอมี สมหมาย ปั้นทอง
  คติพจน์ :
  วันเกิดใหม่ในพระเจ้า : 8 ต.ค. 2017

   

   
  พฤศจิกายน

  ไม่มีข้อมูล

  ธันวาคม

  ไม่มีข้อมูล