เกิดเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวิตในคริสต์ศตวรรษเดียวกัน ที่เมืองนาซาเร็ธในประเทศอิสราเอลปัจจุบัน นักบุญโยเซฟสืบสายมาจากตระกูลกษัตริย์ดาวิด นักบุญ ยอแซฟ ได้เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงสามารถอ้างสิทธิว่าพระองค์ทรงเป็นแมสซียาห์ที่มีเชื่อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนายเอาไว้แล้วคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ระบุว่าเป็นภัสดาของนางมารีย์ (มารดาพระเยซู) นักบุญโยเซฟมิใช่บิดาตามเชึ้อสายของพระเยซูแต่ก็ถือกันว่าเป็นบิดาบุญธรรมและเป็นหัวหน้าของ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ครอบครัวพระเยซู” (Holy Family)

   

      เชี้อสายตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญมัทธิว กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อยาโคบ แต่ตามหลักฐานของพระวรสารนักบุญลูกา กล่าวว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อเฮลี พระวรสารในสารบบไม่ได้ระบุวันและสถานที่เกิดและตายของโยเซฟ เท่าที่ทราบโยเซฟอยู่ที่เมืองนาซาเรธ ใน กาลิลี อยู่ที่เบธเลเฮม ในแคว้นยูเดียเป็นเวลาอีกสองปี และถูกบังคับให้ไปลี้ภัยไปอยู่อียิปต์อีกระยะหนึ่ง แม้ว่า “พระวรสารสหทรรศน์” จะไม่ได้กล่าวถึงอายุของโยเซฟแต่จากเอกสารอื่น ๆ โยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ และมารีย์เป็นหม้ายเมื่อพระเยซูออกเทศนาและเมื่อพระเยซูทรงรับพระทรมาน ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าโยเซฟเสียชีวิตก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์

   

      อาชีพของโยเซฟตามที่บรรยายในพระวรสารว่าเป็น τεκτων, ภาษากรีกหมายถึงช่างแต่ในศาสนาคริสต์ถือกันว่าโยเซฟเป็นผู้ทำงานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปัจจุบันใช้คำว่า “joiner” หรือ “cabinet-maker” หรือช่างทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า นอกจากนั้นแล้วพระวรสารก็มิได้กล่าวถึงโยเซฟ และไม่มีบทพูด มิได้บอกสถานที่เกิดและสถานที่เสียชีวิต และเวลาต่างที่เกี่ยวกับโยเซฟก็แตกต่างกัน บางครั้งก็จะกล่าวว่าอายุมากกว่ามารีมาก และบางครั้งก็เพียงไม่กี่ปี บางวรสารกล่าวว่าโยเซฟเป็นพ่อหม้ายลูกติดเมื่อแต่งงานกับมารีย์ ในพระวรสารกล่าวถึงโยเซฟเมื่อพระเยซูไปเยรูซาเลมเมื่ออายุสิบสองปี แต่ไม่มีอะไรที่กล่าวถึงโยเซฟหลังจากนั้น เอกสารเกี่ยวกับเวลาเสียชีวิตไม่ชัดเจนแต่เมื่อพระเยซูออกเทศนา มารีย์ก็เป็นหม้ายแล้ว

       ในนิกายโรมันคาทอลิกถือว่านักบุญโยเซฟเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์กรรกรและมีวันสมโภชหลายวัน และในปี ค.ศ. 1870 สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ประกาศให้นักบุญโยเซฟและนักบุญเปโตรเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของศาสนจักรคาทอลิกทั้งหมด นอกจากนั้นโยเซฟยังเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เมืองและประเทศหลายเมืองและหลายประเทศ

   

      ยิ่งกว่านั้นนักบุญ ยอแซฟ ยังเป็นอัยกาที่ได้บันดาลให้พระประสงค์ของพระเจ้าโดยความฝันของท่านได้สำเร็จเป็นไป (มธ. 1: 20 - 24 ;2 : 13 - 19 ) เพราะบ่อย ๆ ครั้งพระเจ้าได้ทรงแจ้งให้มนุษย์ได้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์โดยอาศัยความฝันนั้น   เช่นเดียวกับท่านยอห์น นักบุญ ยอแซฟ  เป็นประกาศกคนสุดท้ายคนหนึ่ง   เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นผู้ที่จะต้องเส็ดจมาตามที่คำทำนายต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านได้เป็นอัยกาคนสุดท้ายของพระคัมภีร์ที่ได้รับพระคุณของ “ความฝัน” (ปฐม. 28 : 10 - 20 ;37 : 6 - 11 ท่านได้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมากกับบรรดาอัยกาของพระธรรม เก่า เป็นต้นในเรื่องเล่าที่ท่านต้องพาพระกุมารและแม่พระหนีไปประเทศอียิปต์   ซึ่งทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษยอแซฟที่ถูกพวกพี่น้องขายไปสู่ประเทศอียิปต์ ทั้งนี้เพื่อให้การอพยพครั้งใหม่ได้สำเร็จไปในตัวท่าน และในองค์พระเยซูเจ้าบุตรของท่าน (มธ . 2:13 - 23  ฮชย . 11: 1 ; ปฐก. 37; 50: 22 - 26 ) 

   

      ที่สุดนักบุญ ยอแซฟ ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่านจะได้สามารถแลเห็นความเป็นจริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริงที่ต่ำต้อยนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาล ให้แผนการณ์ช่วยมนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป

   

      นักบุญ ยอแซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริง ๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นความจริงขึ้นมาแล้วใน “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด” พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของท่านว่า ท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการณ์แห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมายในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า  ความศรัทธาภักดีและการเคารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญ  ยอแซฟ ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และใน เวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วย

   

       พระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์เดอ ลา ม็อตต์ มีความรักศรัทธาพิเศษต่อนักบุญยอแซฟ ท่านได้เลือกนักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะรักกางเขน สามเณราลัย วัด โรงพยาบาล ที่อยุธยา ตังเกี๋ย โคชินจีน และเอเชีย

   

   

      ข้าแต่นักบุญยอแซฟผู้มีบุญ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลังแต่ได้ขอความคุ้มครองจากวิสุทธิภริยาของท่านแล้ว เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วย เดชะความรักสนิทสนมของท่านต่อพรหมจารี ผู้นิรมลมารดาของพระเจ้า เดชะความรักเสน่หา ฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา เหลียวมองดูเรา ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์ค้ำจุนและปัดป้องเราทุกคราวที่ต้องการด้วยเถิด

   

      โอ้องค์อภิบาล พระวิสุทธิวงศ์ ผู้ปรีชารอบคอบ โปรดป้องกันเราผู้มีเกียรติเป็นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า โอ้บิดาผู้รักลูก โปรดให้เราแคล้วคลาดจากความลุ่มหลง และความประพฤติเหลวไหล โอ้ผู้แกล้วกล้าในการกอบกู้ โปรดแผลงฤทธิ์จากสวรรค์ คอยพยุงเราในการต่อสู้กับอำนาจความมืดมนบนแผ่นดินนี้ ครั้งก่อน ท่านได้ฉุดพระเยซูกุมารออกจากมหันตราย อันอาจถึงแก่ชีวิต ก็ในบัดนี้ ขอท่านช่วยพระศาสนจักร ให้พ้นกลอุบายปัจจามิตรและปัดป้องอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด โปรดปกปักษ์รักษาเราแต่ละคนเสมอไป อาศัยอุปการะคุณของท่าน เราจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่าน และจะได้ครองชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์ สิ้นชีพในความศรัทธาภักดี และความบรมสุขนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิด อาแมน