“หนทางแห่งกางเขน เป็นดังโรงเรียน..... และพระเยซูเจ้าเองทรงเป็นหนทางนำเราไปสู่ความเข้าใจพระบิดา อาศัยแสงสว่างของพระจิตเจ้า”

   

             ในหนทางของการอบรมของเราได้รับการนำจากความรักและแสงสว่างในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แห่งนาซาแร็ธ พระมารดามารีย์และนักบุญยอแซฟเป็น  ครูผู้สุภาพถ่อมตน ครูแห่งชีวิตฝ่ายจิต ความรัก ความเข้าใจ การรับใช้บริการ เราได้เรียนรู้ถึงศิลปะแห่งการเสวนา ความเงียบ ความเที่ยงธรรม สุขุม รอบคอบ  ไวต่อความต้องการของผู้อื่น เคารพ เชื่อฟัง ความนอบน้อมอันลึกซึ้ง สม่ำเสมอด้วยสิ้นสุดจิตใจต่อน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเต็มใจที่จะเรียนรู้จากพระบุตรของท่าน ด้วยท่าทีแห่งการเคารพต่อแผนการล้ำลึกของพระบิดาเจ้าสวรรค์

   


           ท่านได้ให้ความสำคัญและสนใจเป็นพิเศษต่อการอบรม และต้องการให้บรรดาภคินีทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการให้การอบรมด้านต่าง ๆ ด้วย ศักดิ์ศรีแห่งกระแสเรียกนักบวชและคุณค่าแห่งชีวิตอุทิศถวายของภคินีแต่ละคนต่อพระศาสนจักร การเล็งเห็นถึงคุณค่าของภคินีแต่ละคนในฐานะที่เป็นขุมทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้าทรงวาง พระทัยให้สถาบันเป็นผู้จัดการ ความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของสถาบันรักกางเขนในจิตใจของภคินีแต่ละคน การให้ความสำคัญแก่งานการอบรม

   


            การอบรม เป็นเหมือนการเดินทางติดตามพระคริสตเจ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยท่าทีแห่งการฟัง ตริตรอง รำพึง และนำมาปฏิบัติ ...เพื่อจะได้กลายเป็นศิษย์...เจริญเติบโต...เป็นหนึ่งเดียว และเหมือนองค์พระคริสตเจ้า มอบตัวไว้ภายใต้ การนำของพระจิตเจ้า

           ฝึกฝนการกลับใจภายในอย่างต่อเนื่อง...มีหัวใจของพระคริสตเจ้า ...ลุ่มลึกในชีวิตแห่งอุทิศถวายของพระคริสต์ต่อพระบิดา...และเพื่อประชากรทั้งมวล

   


           เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ภคินีเจริญเติบโต และพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นดังพระพรสำหรับหมู่คณะ และเป็นคลังแห่งงานแพร่ธรรม (EA 46) คือ

  •                - เรียนรู้ที่จะเพียรพยายาม ฟันฝ่าอุปวรรคทั้งมวล
  •                - เรียนรู้ที่จะละทิ้งความเห็นแก่ตัว
  •                - เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ในการติดตามพระเยซู โดยแนวทางสู่กัลวารีโอ เพื่อว่าเราสามารถตายต่อโลกและเสียงเรียกของเนื้อหนัง                   อีกทั้งให้ได้มาซึ่งสัญชาตญาณแห่งความโน้มเอียงที่นำไปสู่การติดตามแบบอย่างคำสอนของพระคริสตเจ้า

    พระเป็นเจ้า ทรงเป็นอาจารย์องค์แรก และทรงเป็นอาจารย์ใหญ่ของเรา   
    พระจิตเจ้า 

   

   

  ทรงเป็นพระหัตถ์ที่มองไม่เห็น...ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังอันเข้มแข็งและอ่อนโยน ทรงหล่อหลอม
  และตกแต่งเราตามพระฉายาของพระบุตรพระเป็นเจ้า และทำให้ภคินีเปี่ยมด้วย
  จิตตารมณ์แห่งมหาบุญลาภ

   

   


           1. ชีวิตมนุษย์ 2. ชีวิตคริสตชน 3. ชีวิตนักบวช 4. ชีวิตของภคินีรักกางเขน

   

                           ผู้สมัคร จะต้องเรียนรู้ที่จะหล่อหลอมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเน้น
                                เป็นพิเศษถึงความรับผิดชอบส่วนตัว แต่ละคนต้องเรียนรู้ที่จะผสมผสานความรู้และ
                                ทำให้กลายเป็นความจริงที่ลุ่มลึกซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต