สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขน แห่ง ประเทศไทยและลาว (Federation of the Lovers of the Cross of Thailand and Laos)
       สหพันธ์คณะภคินีรักกางเขนแห่งประเทศไทยและลาว กำเนิดขึ้นตามคำแนะนำของพระสมณกฤษฎีกาแห่งสังคายนาว่าด้วยการปรับปรุงชีวิตนักบวช (ประกาศใช้วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1965/พ.ศ.2508)
  ข้อ 2 ที่ เชิญชวนให้นักบวชปรับปรุงคณะให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ยังซื่อสัตย์ต่อมรดกของสถาบันด้วย และข้อ 22 ที่ว่า "หากโอกาสอำนวย และสันตะสำนักอนุมัติให้คณะที่มาจากต้นตระกูลเดียวกันมีจิตตารมณ์และขนบธรรมเนียมคล้ายกันรวมตัวกันเป็นสหพันธ์"

   

   

   

      กลุ่มคณะรักกางเขนในประเทศไทย 3 คณะ และในประเทศลาว 1 คณะ อันได้แก่

   

   

          1.คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี       2.คณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี


          3.คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่         4.คณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง (ลาว)

   

      ทั้งสี่คณะได้ตอบสนองต่อคำเชื้อเชิญข้างต้นของสันตะสำนัก ทำการฟื้นฟูจิตตารมณ์และแนวทางชีวิต ฝ่ายจิต ตามคำสอนของผู้ก่อตั้งสถาบันโดยการนำของพระจิตเจ้า คณะทั้งสี่ได้พบว่าคณะมีรากฐานการกำเนิด มาจากผู้ตั้งคณะคนเดียวกัน คือ พระสังฆราชเปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต (Pierre Lambert de la Motte) และยังได้รับข้อมูลว่า พี่น้องรักกางเขนในประเทศเวียดนามยอมรับพระสังฆราชลัมแบรต์ฯเป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันรักกางเขนเช่นกัน

   

      ในปี ค.ศ.1954 พระสมณทูต ยอห์น ดูลี ได้จัดให้มีการประชุมคณะนักบวชหญิงในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี ค.ศ.1960 พระสมณทูต ยอห์น กอร์ดอน ได้สนับสนุนนักบวชหญิงให้มีการประชุมร่วมกันอีก ผลจากการประชุมครั้งนี้ทำให้มีการจัดตั้งสภาเจ้าคณะนักบวชหญิงในประเทศไทยขึ้น และหลังจากนั้นมีการประชุมบรรดาเจ้าคณะและมหาธิการิณีของคณะต่างๆเป็นประจำทุกปี มหาธิการิณีของคณะรักกางเขนทั้งสี่คณะได้พบปะกันในการประชุมนี้ และได้รับทราบว่าคณะรักกางเขนส่วนมากในประเทศเวียดนาม ได้ร่วมมือกันในกระบวนการอบรมตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ ผู้ตั้งคณะ และได้ร่วมใช้พระธรรมนูญฉบับเดียวกันด้วย

   

      นอกจากร่วมในการประชุมประจำปีดังกล่าวมานี้ มหาธิการิณีของคณะรักกางเขนทั้งสี่ ยังได้หาเวลาปรึกษาหารือเพื่อหาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ในปี ค.ศ.1992 มีการชุมนุมร่วมกันของสมาชิกของทั้ง 4 คณะอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่จันทบุรี คุณแม่โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์ ได้เชิญซิสเตอร์วอลเตอร์ แซนเตอร์ จากคณะอุร์สุลิน แห่ง ประเทศไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคณะ และจิตตารมณ์ของพระสังฆราช เปโตร ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้สถาปนาคณะรักกางเขน ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดการประชุมสัมมนาร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ มากกว่า 30 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 1997 จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 325 ปี ของการสถาปนาคณะรักกางเขนในประเทศไทย เดือนเมษายน 1999 ได้เชิญคุณพ่ออุดม นิธิภัทราภรณ์ แห่งคณะซาเลเซียน มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรวมคณะนักบวชเข้าเป็นสหพันธ์ มีการหยั่งเสียงสมาชิกจากทั้ง 4 คณะว่าเห็นด้วยกับการให้คณะเข้าร่วมในสหพันธ์รักกางเขนหรือไม่ ผลที่ได้รับคือสมาชิกเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าวนี้ ตามคำแนะนำของสันตะสำนัก

   

      ในเดือนธันวาคม 1999 และ เดือนเมษายน 2000 คณะกรรมการชุดหนึ่งอันประกอบด้วยสมาชิกจากคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี อุบลราชธานี และท่าแร่ ร่วมกันร่างธรรมนูญสำหรับสหพันธ์รักกางเขนแห่งประเทศไทยและลาว ภายใต้การแนะนำของคุณพ่ออุดม นิธิภัทราภรณ์ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารของคณะรักกางเขนทั้งสี่คณะได้ร่วมกันพิจารณาธรรมนูญฉบับนี้ และซิสเตอร์วอลเตอร์ แซนเตอร์ ได้ช่วยแปลธรรมนูญเป็นภาษาอังกฤษ ธรรมนูญฉบับร่างนี้ได้รับการรับรองและเห็นชอบจากสมณประมุขท้องถิ่นของทั้งสี่คณะด้วย

   

       ต่อมาในเดือนธันวาคม 2001 กลุ่มได้ส่งเอกสารขอให้สันตะสำนักอนุมัติการจัดตั้งสหพันธ์ฯ และได้รับการอนุมัติจากสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ลงนามโดย พระคาร์ดินัลเครสเซ็นซีโอ เซเป สมณมนตรี ในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.2002

   

       จุดประสงค์ของสหพันธ์ฯ ได้แก่ การร่วมกันธำรงรักษาพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของสถาบันรักกางเขน ปฏิบัติพันธกิจที่พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้สถาปนาคณะฯมอบให้ อีกทั้งเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันด้านการอบรมและด้านอื่น ๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะรักกางเขนประเทศไทย-ลาว
  และคณะรักกางเขนในประเทศอื่น ๆ (ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สถาบันรักกางเขนทั่วโลก ขณะนี้คณะในสหพันธ์ฯ มีมติใช้ธรรมนูญฉบับเดียวกัน อันเป็นฉบับที่ใช้ในกลุ่มคณะรักกางเขนในประเทศเวียดนามอยู่ก่อนแล้วด้วย

   

       เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.2003 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์เป็นครั้งแรก
  คุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์ฯ
  มีวาระ 3 ปี รายนามของคณะกรรมการชุดแรก มีดังต่อไปนี้

      

  1. ประธานสหพันธ์    ได้แก่  คุณแม่ โรสลิน ศรีไพร  กระทอง        มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
  2. รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ คุณแม่โฮโนริน บวร  จำปารัตน์         มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
  3. รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ คุณแม่โดนาต้า สำลี พีรพงศ์พิพัฒน์     มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
  4. รองประธานคนที่ 3 ได้แก่ คุณแม่อันเดร มณีวรรณ  ชัยอามาตย์  มหาธิการิณีคณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง
  5. กรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้ง4 คณะ คณะละ 2-3 ท่าน

                           “ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเราผู้ถูกตรึงกางเขน เป็นจุดมุ่งหมายเดียวแห่งวิญญาณเรา”

   

   

       แต่ละคณะในสหพันธ์คณะภคินีรักกางเขนแห่งประเทศไทยและลาว มีระบบการบริหารคณะเป็นเอกเทศของตนเอง มีการร่วมมือกันในการธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และจิตตารมณ์ของพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้สถาปนาคณะ

   

       จากการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2013 คุณแม่ แอสแตลลา ศิริพร จิตต์เสนาะ ได้รับเลือกเป็นประธานสหพันธ์ฯ

   

   

  สมาชิกของคณะรักกางเขนทั้ง 5 คณะในเดือนพฤศจิกายน 2013 มีจำนวนดังต่อไปนี้
  คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี               133 ท่าน (สถาปนา ปีค.ศ. 1803)
  คณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี         126 ท่าน (สถาปนา ปีค.ศ. 1889)
  คณะรักกางเขน แห่ง เชียงหวาง           30   ท่าน (สถาปนา ปีค.ศ. 1919)
  คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่                98 ท่าน (สถาปนา ปีค.ศ. 1923)
  คณะรักกางเขน แห่ง กอมปงจาม           4 ท่าน (สถาปนา ปี ค.ศ.19...)

   

   

  รายนามของมหาธิการิณีของทั้ง 5 คณะในปัจจุบัน 
  1. คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี           คุณแม่ โรสลิน ศรีไพร  กระทอง (2010-2015)
  2. คณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี     คุณแม่ แอสแตลลา ศิริพร  จิตต์เสนาะ (2013-2018)
  3. คณะรักกางเขน แห่ง เซียงหวาง       คุณแม่เยนอเวฟา แก่นศรี  (2012-2016)  
  4. คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่            คุณแม่ เวอร์จิเนียนันทิยา  เดชาเลิศ (2013-2018)
  5. คณะรักกางเขน แห่ง กอมปงจาม     ซิสเตอร์ เซเวียร์ ทิพาพร บุญประสม   อธิการิณี

   

   

       คุณแม่ เมรี่ โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์ มหาธิการิณีของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นผู้ที่มีส่วนมากในการริเริ่มจัดตั้งสหพันธ์นี้ ท่านทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มคณะทั้งสี่นี้ตลอดเวลาที่อยู่ในหน้าที่ระหว่างปี ค.ศ.1990-2000 บรรดามหาธิการิณีของอีกทั้ง 3 คณะ ต่างก็ให้ความร่วมมือในการรวมตัวกันอย่างแข็งขัน ได้แก่คุณแม่ปริสซิลลา อ่อน กัญญาพงศ์ และคุณแม่โฮโนริน บวร จำปารัตน์ แห่งอุบลราชธานี คุณแม่โดนาต้า สำลี พีรพงศ์พิพัฒน์ แห่งท่าแร่ และคุณแม่กอแร็ตตี และคุณแม่อันเดร แห่งเซียงหวาง ประเทศลาว นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอันดีจากคุณพ่อ โรแบรต์ โกสเต M.E.P. คุณพ่ออุดม นิธิภัทราภรณ์ SDB และซิสเตอร์วอลเตอร์ แซนเตอร์ OSU

   

       อนึ่งในปัจจุบัน สหพันธ์ฯมีกิจกรรมหลายหลากสำหรับสมาชิกแต่ละกลุ่มอายุ ตั้งแต่ระดับกลุ่มผู้ฝึกหัดไปจนถึงสมาชิกอาวุโส เป็นประจำทุกปี ผลของการรวมตัวและการอบรมร่วมกัน เป็นพลังชูใจสำหรับพวกเราชาวคณะรักกางเขนเป็นอย่างมาก ทำให้เราพยายามที่จะเป็นลูกสาวที่ซื่อสัตย์ตามแบบอย่างของ ฯพณฯ ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ในความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงบนกางเขนตลอดไป

   

       หมายเหตุ คณะรักกางเขน แห่ง กอมปงจาม ได้รับเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 5 ของสหพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการ วันที่ 15 ตุลาคม 2012