เราสมาชิกสมัชชาใหญ่จำนวน 30 รูปซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานีจากจำนวน123 รูปได้ประชุมกัน ณ ห้องประชุมลัมแบรต์อาคารโปรดมอนุสรณ์ คณะรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.2013 เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารคณะ ในระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2013 – 2018)โดยนำผลที่ได้จากการทบทวน ฟื้นฟูและประเมินผลการดำเนินชีวิตของสมาชิกคณะรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี ตามนโยบายและโครงการที่ได้เสนอไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 10/2008 เป็นหลักในการพิจารณา
 •      จากผลการศึกษาและการประเมิน เราสมาชิกคณะรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี ถูกท้าทายให้หยั่งรากลึกลงในสามเรื่องหลักของชีวิตนักบวช คือ ชีวิตจิต ชีวิตอุทิศถวาย ชีวิตหมู่คณะดังนั้น เราจึง
 •      1. ให้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต โดยดำเนินชีวิตในความเชื่อ อาศัยพิธีบูชาขอบพระคุณ พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
 •      2. ดำเนินชีวิตสมถะ เรียบง่าย รับใช้ อดทน โดยศึกษาอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ พระพรพิเศษ ระเบียบประเพณีของคณะ รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 •      3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตหมู่คณะให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการดำเนินชีวิตฉันพี่น้อง รู้จักรัก รับใช้ ให้อภัยซึ่งกันและกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและร่วมมือกับพระศาสนจักรในการประกาศข่าวดี
 •      4. เผยแผ่จิตตารมณ์และพระพรพิเศษของคณะด้วยชีวิตและกิจการ ให้ความรู้ ข่าวสาร ประวัติศาสตร์ และความเคลื่อนไหวของคณะ
 •      5. ให้ผู้บริหารทุกระดับยึดแบบอย่างพระคริสตเจ้าในการปกครองด้วยความรัก เมตตา รับใช้ ให้เกียรติ ยุติธรรม เสริมสร้างความเป็นเอกภาพ และเป็นผู้นำแบบประกาศก
 •      6. ให้โรงเรียนเป็นสนามอภิบาลและประกาศข่าวดี จัดการศึกษาอบรม พัฒนาบุคคลครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเด็ก เยาวชนและ ผู้รอโอกาส ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก และจิตตารมณ์การศึกษาอบรมของสถาบันรักกางเขน
 •      7. ส่งเสริมและจัดให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านคริสตศาสนธรรมตามบทบาทหน้าที่ในการประกาศข่าวดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •      8. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีโลกทัศน์ทางการศึกษากว้างไกล
 •      9. สร้างจิตสำนึกให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ มีทักษะ และ มีวุฒิภาวะในการทำงานสงเคราะห์-พัฒนา
 •      10. ให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับธรรมชาติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 •      11. สร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญในการทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ร่วมมือกับพระศาสนจักรและองค์กรอื่น สานต่อพันธกิจตามจิตตารมณ์ของ พระคุณเจ้าเปโตรลัมแบรต์เดอ ลา ม็อตต์ เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า
 •      12. ส่งเสริมสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของพระศาสนจักร โดยเฉพาะด้านคริสตสัมพันธ์และศาสนสัมพันธ์ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมท้องถิ่น เคารพและให้เกียรติพี่น้องต่างความเชื่อ
 •      13. ให้สมาชิกได้รับการอบรมและมีจิตตารมณ์ธรรมทูตแบบพระคุณเจ้าเปโตร ลัมแบรต์เดอลา ม็อตต์ และพระคุณเจ้ากองส์ตัง ยวง บัปติสต์โปรดม
 •      การถูกเรียกให้ติดตามพระคริสตเจ้าโดยดำเนินชีวิตในความเชื่ออาศัยพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ทำให้เราพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าด้วยพลังของพระจิตเจ้าอาศัยการภาวนา มีความร้อนรนในการประกาศข่าวดีและสนองตอบด้วยใจกล้าหาญในเรื่องชีวิตจิต ชีวิตอุทิศถวายและชีวิตหมู่คณะ ที่ท้าทายเราตามนโยบายและพันธกิจในโครงการต่างๆที่กำหนดใน
 • สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 11/2013 เพื่อว่าเราจะได้เป็นศิษย์และเป็นพยาน ที่มองเห็นได้ถึงพระองค์ในสภาพการณ์ของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 •